Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja jest prowadzona na podstawie zgłoszeń elektronicznych (formularz zgłoszeniowy).

Rekrutacja do trzeciej edycji projektu trwa od 1.10.2018 r. do 18.11.2018 r. Ogłoszenie wyników do 30.11.2018 r.

Ocena formalna zgłoszeń do udziału w Projekcie przez Komisję Kwalifikacyjną. Ocenie formalnej podlegają:

Biorąc pod uwagę cel Projektu KLUCZ, Komisja Kwalifikacyjna będzie również uwzględniała:

Nie będzie rozpatrywane zgłoszenie wypełnione błędnie lub złożone przez osoby, które nie spełniają postanowień zawartych w Regulaminie. Do udziału w Projekcie kwalifikują się Kandydaci z najwyższą średnią ocen i zgodnie z analizą płci i równości szans.

Koordynator projektu skontaktuje się pocztą elektroniczną na adres e-mail konta w systemie USOS UMK podany w zgłoszeniu do udziału w Projekcie, ze wszystkimi Kandydatami z informacją o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie w terminie 14 dni roboczych od zakończenia rekrutacji.