O projekcie

O projekcie

Projekt KLUCZ jest realizowany wspólnie przez Wydział Chemii (WCh), Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS) oraz Wydział Matematyki i Informatyki (WMiI).

Celem głównym projektu KLUCZ jest wzrost najważniejszych kompetencji osobistych, komunikacyjnych, zawodowych, informatycznych i analitycznych u 240 studentów (107 kobiet i 133 mężczyzn) ostatniego roku studiów stacjonarnych I (S1) i II (S2) stopniana kierunkach Materiały współczesnych, technologii, Chemia, Chemia i technologia żywności, Chemia kosmetyków, Automatyka i robotyka, Informatyka stosowana, Fizyka, Fizyka techniczna, Astronomia, Matematyka, Matematyka i ekonomia, Informatyka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację szkoleń certyfikowanych, zajęć warsztatowych, zadań praktycznych w formie projektowej, zajęć dodatkowych organizowanych z otoczeniem społeczno-gospodarczym i wizyt studyjnych w ramach Programu Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i/lub zatrudniania absolwentów w okresie 1.10.2016-30.09.2019.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 2 332 846,60 zł
Wartośc projektu ogólna: 2 409 346,60

Dlaczego KLUCZ

Jeżeli jesteś studentem Wydziału Chemii...
Jeżeli jesteś studentem Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej...
Jeżeli studentem Wydziału Matematyki i Informatyki...

i jeżeli studiujesz na ostatnim roku studiów I lub II stopnia to dzięki projektowi KLUCZ możesz uzyskać nowe kompetencje, wiedzę i umiejętności potwierdzone certyfikatami. Dzięki projektowi KLUCZ możesz wziąć udział w działaniach zwiększających Twoje szanse na rynku pracy jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. Projekt KLUCZ oferuje możliwość zdobycia nowych kompetencji, udział w zaawansowanych kursach, tworzenie projektów i uzyskanie certyfikatów. Ponadto, wizyty u pracodawców w kraju i za granicą. Cała oferta jest bezpłatna dla uczestników projektu KLUCZ, chociaż udział w analogicznych kursach i uzyskiwanie certyfikatów „na wolnym rynku” jest bardzo kosztowne. KLUCZ to zwiększa Twoje szanse na znalezienie pracy zgodnej z wykształceniem.

Uwaga: oferta adresowana do studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych I (S1) i II (S2) stopnia na kierunkach Materiały współczesnych technologii, Chemia, Chemia i technologia żywności, Chemia kosmetyków, Automatyka i robotyka, Informatyka stosowana, Fizyka, Fizyka techniczna, Astronomia, Matematyka, Matematyka i ekonomia, Informatyka.

 

Regulamin projektu

Regulamin Projektu KLUCZ

Plan kursu dokształcającego KLUCZ UMK

Program kursu dokształcającego KLUCZ UMK

 

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r. PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia idobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, dlatego wsparcie osób młodych do 29 roku życia odbywa się w ramach PO WER, a nie w Regionalnych Programach Operacyjnych. Ponadto w PO WER wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej i współpraca ponadnarodowa, a także wsparcie szkolnictwa wyższego.

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników. Ułatwia im dostosowanie się do zmian w przemyśle oraz w systemach produkcyjnych koniecznych dla zrównoważonego rozwoju. Zachęca do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich oraz wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, zwalcza ubóstwo, wzmacnia włączenie społeczne, oraz wspiera równość płci, niedyskryminację i równe szanse. EFS jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi, szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy.